Inloopbijeenkomst bouw woning en loods Strijbeekseweg

11 september 2023     Tekst: Gemeente Breda

 

 

Op het agrarische perceel tussen de woningen Strijbeekseweg 13 en 15 in Ulvenhout is een plan gemaakt voor de bouw van een loods voor de verenigingen van Ulvenhout en de bouw van een woning. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In dit bericht geven wij u informatie over dit plan. Op 19 september 2023 wordt daarnaast een inloopbijeenkomst georganiseerd in Boerderij De Pekhoeve van 19.00 - 21.00 uur.

 

Het plan

De inrichting van het perceel aan de Strijbeekseweg tussen de huisnummers 13 en 15 bestaat uit de realisatie van een vrijstaande woning ontsloten op de Strijbeekseweg met hierachter een bouwlocatie voor een loods voor verschillende verenigingen van Ulvenhout. Achter de loods op de achterzijde van het perceel wordt waterberging in de vorm van een wadi met hieromheen natuur aangelegd. Op onderstaande verbeelding van het plan is weergegeven waar welke functie op het perceel wordt gesitueerd.

 

 

Verbeelding bestemmingsplan: geel: bestemming Wonen met bouwvlak voor de woning; bruin: bestemming Maatschappelijk met bouwvlak voor de loods; groen: bestemming Natuur

 

Woning en loods

De woning wordt aan de zijde van de Strijbeekseweg, in lijn met de bestaande woning aan de Strijbeekseweg 15, gebouwd en krijgt een maximale bouwhoogte van 7 meter.

De loods ten zuidoosten van de woning (achter de achtertuin) zal worden gebruikt als loods voor carnavalswagenbouwers, voor de harmonievereniging en als opslagloods met individuele (buurtgebonden) opslagunits. De loods bestaat uit twee verdiepingen met een maximale bouwhoogte van 8 meter en krijgt een oppervlak van maximaal 900 m2.

 

Inloopbijeenkomst

Bent u geïnteresseerd in het plan of heeft u er vragen over? Dan bent u van harte welkom op de inloopbijeenkomst. Deze vindt plaats op 19 september 2023 in boerderij De Pekhoeve aan de Dorpstraat 94 in Ulvenhout tussen 19.00 en 21.00 uur. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. U kunt vrij binnenlopen, de plannen inzien en eventuele vragen stellen.

 

Nieuw bestemmingsplan

De ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid 2013’. De locatie heeft binnen dit bestemmingsplan de bestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschapswaarden’. Binnen deze bestemming is de bouw van de verenigingsloods en de woning niet toegestaan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan voor de locatie gemaakt, het ontwerpbestemmingsplan ’Buitengebied Zuid 2013, naast Strijbeekseweg 15’.

 

Ontheffing Wet Geluidhinder

De woning wordt gerealiseerd nabij de Strijbeekseweg en de snelweg A58. Uit onderzoek is gebleken dat het geluid van deze weg ervoor zorgt dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde op de gevels van de woning wordt overschreden. Daarom is ook een ontheffing voor een hogere voorkeurswaarde aangevraagd.

 

Herbegrenzing Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Binnen het beleid van de provincie Noord-Brabant is de locatie gelegen in het buitengebied, waardoor een herbegrenzing van de verordening van de provincie noodzakelijk is. Burgemeester en wethouders van Breda zullen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een verzoek indienen om medewerking te verlenen aan het wijzigen van het werkingsgebied ‘Landelijk gebied’ in het werkingsgebied ‘Stedelijk gebied, Landelijke kern’.

Tegen het voornemen tot herbegrenzing kunnen zienswijzen bij de gemeente worden ingediend. Deze zienswijzen worden vervolgens samen met het verzoek tot herbegrenzing verzonden naar de provincie. Na besluitvorming van de provincie over het verzoek om herbegrenzing kan het bestemmingsplan worden vastgesteld.

 

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0758.BP2022227031-ON01) en het ontwerpbesluit hogere waarden (als bijlage bij de regels van het bestemmingsplan gevoegd) zijn digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl > plannen zoeken > zoek op adres of eerder genoemd plannaam/nummer (IMRO-ID).

 

Zienswijze

Wilt u reageren op het bestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarden en/of het voornemen tot herbegrenzing? Van 9 september 2023 tot en met 20 oktober 2023 kunt u schriftelijk of mondeling een reactie indienen. Dat heet een zienswijze. U kunt uw zienswijze als volgt indienen.

  • Digitaal: u kunt digitaal een webformulier invullen op de gemeentelijke website (www.breda.nl) via ‘bouwen, verbouwen en wonen’>'bestemmingsplan'>’bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen in procedure'. Let op dat u hierbij moet inloggen met uw Digid.
  • Schriftelijk: u kunt deze sturen naar de Gemeenteraad van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.
  • Mondeling: om een afspraak te maken neemt contact op met de gemeente via www.breda.nl/contact (gebruik hiervoor het contactformulier).

 

Meer informatie

Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, WhatsApp 06 – 46 66 26 66, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda Berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app Over uw buurt downloaden. Ga naar www.overheid.nl (klik op “Berichten over uw buurt”).

Terug Schrijf reactie

 

ADVERTEREN?

 

Mail of bel 0646-996632

 

 

Dinerconcert op 10 dec bij Landgoed Ulvenhart

Dinerconcert op 10 dec bij Landgoed Ulvenhart

 


 

 


 

 

^ Naar boven